bcn.cat/emprenedoria

 
 

Selecciona l'idioma i altres opcions:

Usuaris/àries registrats/ades

Accessos a les diverses opcions del web:


Informe

La tributació de beneficis de l'activitat: IRPF

Resum del informe

Una de les necessitats de coneixements per part de la comunitat emprenedora és la que fa referència a la tributació dels beneficis. En aquest informe trobaràs una explicació del funcionament de la tributació en el cas que la forma jurídica del teu projecte sigui empresari/a individual (treball autònom) o Societat Civil Privada.

Més informes
Tributo per IRPF en la modalitat d'estimació directa, quines despeses em puc deduir?

Quan una persona emprenedora es planteja iniciar una activitat empresarial o professional com a treball autònom (empresari individual), i tributa sota la modalitat d'estimació directa a l'Impost de la Renda de les Persones Físiques (IRPF), sovint se li plantegen dubtes sobre quines despeses es podrà deduir?; per exemple, en el cas de tenir el despatx a casa seva quines despeses de la casa es podrà deduir?, en el cas que es volgués comprar un vehicle per a l'activitat si ho podrà imputar a la seva activitat,¿ En aquest informe pretenem donar un mica de llum sobre aquestes qüestions.

L'Impost sobre la Renda de no Residents

Aquest impost grava els rendiments obtinguts pels no residents a Espanya, ja sigui en virtut d'una activitat professional o en el marc d'una sucursal d'una empresa estrangera. Amb aquest informe, intentem proporcionar una guia informativa actualitzada, que intenta aclarir la tributació de no residents, sucursals i establiments permanents.

Versió per a descarregar

Versió per a descarregar

Tota l'activitat d'emprenedoria en PDF...

Necessites Adobe Acrobat per obrir el fitxer

Enllaços relacionats

Referències

  • Llei 35/2006, de 28 de novembre, de l'impost sobre la renda de les personas físiques i de modificació parcial de les lleis dels impostos sobre societats, sobre la renda de no residents i sobre el patrimoni (BOE 29-11-2006)
  • Reial decret 439/2007, de 30 de març, pel qual s'aprova el reglament de l'impost sobre la renda de les persones físiques i es modifica el reglament de plans i fons de pensions, aprovat per Reial decret 304/2004, de 20 de febrer (BOE 31-03-2007)
  • Ordre EHA/3462/2007, de 26 de novembre, per la qual es desenvolupen per a l'any 2008, el mètode d'estimació objectiva de l'impost sobre la renda de les persones físiques i el règim especial simplificat de l'impost sobre el valor afegit (BOE 31-03-2007)