Guia de recerca de finançament

Tancar

Préstecs i crèdits

Imprimir

Préstec sense aval / Préstec NEOTEC

Convocatoria 2016 finaltizada

NEOTEC CREACIÓ D'EMPRESES
La Iniciativa NEOTEC té com a objectiu el suport a la creació i consolidació de noves empreses de base tecnològica (EBT) a Espanya. Una EBT és una empresa l'activitat de la qual es centra en l'explotació de productes o serveis que requereixin l'ús de tecnologies o coneixements desenvolupats a partir de l'activitat investigadora.
En les propostes presentades a aquesta línia l'estratègia de negoci ha d'estar basada en el desenvolupament de tecnologia (la tecnologia ha de ser el factor competitiu de diferenciació de l'empresa), basant-se en la creació de línies de R + D pròpies. No s'adeqüen les empreses amb un model de negoci basat primordialment en serveis a tercers, sense desenvolupament de tecnologia pròpia.

Condicions per accedir a la línia:
L'objectiu d'aquests instruments és donar suport a emprenedors novells, no donar suport a la diversificació d'altres empreses existents. S'analitzarà amb detall l'estructura accionarial de la nova empresa. Només es finançaran projectes presentats per empreses de mida o categoria "petita empresa", i no es finançaran noves empreses participades per altres, independentment de la seva mida, en un percentatge igual o superior al 25%.
Amb caràcter general, la participació accionarial dels emprenedors o promotors de l'empresa haurà de superar el 50%.

El CDTI finança un pla d'empresa, no un sol projecte d'I + D. Han de presentar-se totes les línies d'activitat que l'empresa tingui previst portar a terme en els 5 anys previstos. No obstant això, les despeses associades a les activitats d'R + D han de ser la major part del pressupost del projecte presentat .
Les empreses assumiran amb fons propis com a mínim el 30% del pressupost-pla d'empresa que presentin.

Les despeses de R + D de l'empresa han de superar el 15% del total de les seves despeses de funcionament durant almenys un dels tres anys previs, o en l'exercici fiscal en curs si és una empresa de nova creació. Les empreses han d'aportar un certificat d'un auditor extern que acrediti aquest punt.
L'empresa que sol·liciti l¿ajuda haurà de tenir menys de 4 anys d'antiguitat en el moment de la sol·licitud. L'estudi, l'avaluació i l'aprovació de la proposta per part de CDTI es poden realitzar superats els 4 anys de vida de l'empresa, però l'antiguitat de l'empresa no podrà superar els sis anys en el moment de la concessió.

Pressupost finançable i condicions de finançament:
Les noves EBT que sol·licitin l'ajut han de presentar un pla d'empresa a 5 anys, dels quals CDTI podrà finançar com a màxim els dos primers des de la data de sol·licitud de l'ajut. El pressupost finançable mínim haurà d'estar al voltant dels 175.000 €.

Són despeses elegibles: inversions en actius fixos, despeses de personal, materials, col·laboracions externes, despeses de sortida al Mercat Alternatiu Borsari i altres despeses. En cap cas es financen despeses i inversions anteriors a la sol·licitud.
La modalitat d'ajuda serà un préstec sense interessos que pot ascendir fins a un 70% de les despeses acceptades del pla de negoci presentat, amb un import màxim de 250.000 €.

L'empresa retornarà l'ajuda a CDTI segons vagi generant cash-flow positiu. La devolució del préstec es realitzarà de forma general mitjançant quotes anuals del 10%, 15% o 20% del cash-flow generat en el període. En qualsevol cas, a partir del vuitè any i fins l'any 15, s'obligarà a l'empresa a amortitzar una quantitat que almenys garanteixi al CDTI un recobrament anual del 12,5% de la quantitat disposada per l'empresa.

Per assegurar el finançament del pla de negoci presentat, els socis hauran d'aportar a la societat, almenys, el 30% del pressupost sol·licitat en forma d'aportacions dineràries abans de la signatura del contracte amb CDTI.
CDTI anticiparà a l'empresa, a la signatura del contracte que regula l'ajut NEOTEC, el 40%, el 50% o 60% de l'ajuda aprovada, en funció de les característiques del pla de negoci presentat. La resta es lliurarà a la finalització i justificació tècnica i econòmica de les activitats del pla d'empresa aprovat.

Organisme de tramitació
CDTI
Cid, 4
28001 Madrid
Tel. 915 815 500
http://www.cdti.es/


Encara que s'ha extremat en tot el possible la cura a assegurar l'exactitud i fidelitat d'aquesta informació i de les dades contingudes, Barcelona Activa SAU SPM no pot acceptar cap responsabilitat legal per les conseqüències que es puguin derivar d'accions empreses com a resultat de les conclusions que es puguin extreure d'aquest informe.

© bcn.cat/emprenedoria, 1998-2008