Guia de recerca de finançament

Tancar

Préstecs i crèdits

Imprimir

Préstec sense avals / ENISA Jóvenes Emprendedores

Objectiu

Estimular la creació d'empreses constituïdes, com a màxim, en els 24 mesos anteriors a la solicitud, promoguda per joves empresaris de fins a 40 anys.

Beneficiaris

Totes aquelles PIME que compleixin els següents requisits:

- Exercir la seva activitat i realitzar la inversió objecte del préstec, en l'àmbit territorial de l¿estat espanyol.
- La constitució de la societat com a màxim en els vint i quatre mesos anteriors a la presentació de la sol·licitud.
- El pla d'empresa haurà d'incloure aspectes innovadors, bé relacionats amb el producte i/o servei, la seva producció, comercialització, gestió, etc.
- Signatura dels promotors com compromís i implicació de l'empresari en el seu projecte empresarial.
- Ser PIME amb forma societària, conforme a la definició establerta en la Recomanació de la Comissió de la Unió Europea, de 6 d'agost de 2008
- Estar emmarcada en qualsevol sector d'activitat, excepte l'immobiliari i el financer.
- Aportacions de socis per import del 50% de la cuantía sol·licitada a Enisa.


Condicions

- Import màxim del préstec: 25.000€-75.000€.
- Tipus d'interès: Euribor + Diferencial a determinar
- Comissió d'obertura: 0,5%
- Despeses d'estudi: 0%
- Cost de les garanties: no precisa aval.
- El promotor haurà d'aportar amb recursos propis almenys un 50% del pla d'inversió dinerària.
- Període màxim d'amortització: 4 anys + 6 mesos de carència

Tramitació

Barcelona Activa
Carrer Llacuna 162, Barcelona
www.barcelonactiva.cat


Encara que s'ha extremat en tot el possible la cura a assegurar l'exactitud i fidelitat d'aquesta informació i de les dades contingudes, Barcelona Activa SAU SPM no pot acceptar cap responsabilitat legal per les conseqüències que es puguin derivar d'accions empreses com a resultat de les conclusions que es puguin extreure d'aquest informe.

© bcn.cat/emprenedoria, 1998-2008