Guia de recerca de finançament

Tancar

Préstecs i crèdits

Imprimir

Prestec amb aval / ICF Economia Social i Cooperativa

Objecte
Promoure ajuts en forma de garantia per al finançament de les empreses d'economia social

Persones beneficiàries
Poden ser beneficiàries d'aquesta línia d'ajuts les empreses de l'economia social amb seu social o activitat a Catalunya següents:
-Les empreses que tinguin forma de societat cooperativa.
-Les societats laborals.
-Les federacions de les entitats de l'economia social.
-Les societats agràries de transformació.
-Les empreses d'inserció, els centres especials de treball i les entitats promotores d'aquests, com a empreses que actuen en el mercat protegit de treball i que tenen com a objectiu la integració laboral de persones amb discapacitat i amb risc d'exclusió social.
-Les persones físiques, en cas d'aportació de capital a entitats amb alguna de les formes jurídiques que preveu aquesta base.
-Les fundacions i les associacions que portin a terme una activitat econòmica inscrites al Registre d'entitats, serveis i establiments de serveis socials del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

Condicions Financeres

1. Préstec per a inversions:
Mínim de 30.000€ i fins al 80% inversió
Termini: màxim 15 anys,amb fins a 2 anys de carència inclosos
Interès: Euríbor a 12 mesos més un diferencial màxim de 3,95%.
Comissions: d'obertura del 0,50%.
Garanties: a determinar en funció del projecte.

2. Préstec per a circulant
Import: mínim 30.000 euros i màxim 100.000 euros.
Termini: màxim 5 anys, amb fins a 2 anys de carència inclosos.
Interès: Euríbor a 12 mesos més un diferencial màxim de 3,95%.
Comissions: d'obertura del 0,50%.
Garanties: a determinar en funció del projecte.

3.Préstec per a bestretes de contractes amb el sector públic
Import: mínim del contracte, menys els interessos que es meritaran al llarg de la vida del préstec. Mínim 30.000 euros i màxim 300.000 euros.
Termini: màxim 1 any.
Interès: Euríbor a 12 mesos, més un diferencial màxim de 3,95%.
Comissions: d'obertura del 0,50%.
Garanties: penyora del dret de cobrament

4. Préstec per a capitalització
Import: mínim 10.000 euros i màxim 60.000 euros per titular beneficiari del préstec.
Termini: màxim 8 anys.
Interès: Euríbor a 12 mesos, més un diferencial màxim de 4,50%.
Comissions: d'obertura del 0,50%.
Garanties: a determinar en funció del projecte

Sol·licitud

1.Demana el teu préstec "Economia Social i Cooperativa" a la web del ICF.
2.Un cop emplenada i enviada la sol·licitud, rebràs un correu amb les indicacions a seguir.

La data límit per fer sol·licituds és el 31/12/2017.


Encara que s'ha extremat en tot el possible la cura a assegurar l'exactitud i fidelitat d'aquesta informació i de les dades contingudes, Barcelona Activa SAU SPM no pot acceptar cap responsabilitat legal per les conseqüències que es puguin derivar d'accions empreses com a resultat de les conclusions que es puguin extreure d'aquest informe.

© bcn.cat/emprenedoria, 1998-2008