Guia de recerca de finançament

Tancar

Definicions

Definicions
Imprimir

Factoring

Què és?

El factoring , consisteix en la cessió a una entitat financera dels crèdits generats per una empresa en la venda a tercers independentment en la forma en que es trobin documentats ( lletres, rebuts, factures...). L¿entitat financera assumeix la titularitat dels mateixos i el risc d¿impagament dels compradors. També l¿empresa contractant podrà anticipar el cobrament dels crèdits cedits i el control de cobraments.

El serveis que ofereix la entitat financera

Anàlisis de la solvència del deutors, classificant-los en funció d¿aquesta i assignat una línea de risc per cadascun d¿ells.

Gestió de la cartera dels crèdits atorgant informació periòdica de cada crèdit.

Gestió del cobrament de les factures cedides, respectant els mitjans de pagament que l¿empresa hagi acordat amb el comprador. En aquest sentit, cal destacar que l¿entitat no només realitza les operacions relatives i dirigides al cobrament, sinó que també la comptabilització, si s¿escau, la reclamació judicial.

El contracte de factoring també pot preveure la cobertura del risc d¿insolvència dels deutors fins al 100% 

També existeix la possibilitat d¿obtenir anticipadament l¿import dels crèdits cedits. L¿empresa pot, per tant, disposar de l¿import de les factures cedides abans de la data del seu venciment. No obstant això , el límit màxim acostuma a fixar-se entre un 80% i un 90% de l¿import total de la factura, incloent-hi l¿iva. El 10% restant es destina a la constitució d¿un compte de garantia per tal de compensar possibles descoberts per part de l¿empresa.

Generalment, el contracte amb l¿entitat financera és anual, renovant-se any a any un cop analitzada la situació de l¿empresa.

Utilització del factoring.

Donades les característiques del factoring, es un instrument recomanable per empreses que:

Tinguin una estructura molt reduïda que nos els permeti de realitzar la gestió de cobrament d¿una manera efectiva.

Pertanyin a sectors en què les condicions de pagament siguin claus.

En la seva cartera de clients tingui un pes decisiu les entitats que depenguin de l¿administració pública o empreses de reconegut prestigi.

Les vendes als seus clients tinguin un caràcter repetitiu.

Hagin esgotat línies creditícies, per part del sector financer, havent arribat al límit de risc determinat pel banc.

Avantatges


Reducció dels costos de gestió i control dels clients, ja que és l¿entitat de financera la que s¿encarrega de la gestió del cobrament.

Reducció de costos administratius.

Permet obtenir finançament dels crèdits cedits , millorant la liquidesa de l¿empresa.

Millora el cash flow.

Augmenta les possibilitats de finançament o inversió, ja que l¿empresa amb factoring no consumeix pòlisses de crèdit.

Permet sanejar la compta de resultats ja que no es realitzen provisions per insolvència.

Pressupostos de Tresoreria més ajustats


Inconvenients.

El cost és inicialment elevat, en comparació amb d¿altres instruments financers o de cobrament. El tipus d¿interès aplicat és, habitualment, major que el del descompte comercial.

L¿entitat financer selecciona els deutors que realitzarà el factoring ja que ofereixen suficients garanties de cobrament, per tant, pot no finançar deutors en que la solvència no estigui garantida.

Generalment s¿exclouen els pagaments a més de 180 dies ( normalment són a 90 o 120 dies màxim) 


Encara que s'ha extremat en tot el possible la cura a assegurar l'exactitud i fidelitat d'aquesta informació i de les dades contingudes, Barcelona Activa SAU SPM no pot acceptar cap responsabilitat legal per les conseqüències que es puguin derivar d'accions empreses com a resultat de les conclusions que es puguin extreure d'aquest informe.

© bcn.cat/emprenedoria, 1998-2008