ActivityDetail

Endinsa't al màrqueting online

Coneixerem els aspectes que conformen el màrqueting online d'una manera bàsica i orientarem a les alumnes per tal que puguin entendre quines branques del màrqueting digital els interessa desenvolupar. Introduirem conceptes com el del ROI (retorn de la inversió de les campanyes), o conceptes com la del valor de la vida esperada del client entrant en detall de les estratègies i plataformes de màrqueting més bàsiques.

Aula virtual

divendres 31 de maig · 09:30h - 12:30h

Idioma d'impartició: Català

Objectius específics | Temari

Objectius generals de l'activitat:

- Conèixer la utilitat del màrqueting i els elements bàsics del màrqueting online.
- Dotar d'eines a les emprenedores i empreses per introduir el màrqueting online als seus
projectes.
- Contribuir a la gestió i enfortiment de les empreses per garantir la seva viabilitat i resiliència front
a un mercat en constant canvi.
- Millorar la capacitat comunicativa de les persones emprenedores, empreses i entitats.


Objectius específics de l'activitat:

- Conèixer la utilitat del màrqueting i els elements bàsics del màrqueting online aplicats als
projectes o iniciatives pròpies.
- Capacitar per identificar i analitzar les febleses i oportunitats de comercialització online de
l'empresa o projecte.
- Aprendre a detectar oportunitats de comercialització online fàcilment aplicables.


Temari complert:

- Presentació de les iniciatives i identificació de les expectatives del taller.
- Identificació de les principals tendències de màrqueting digital aplicables a petites empreses.
- Revisió d'estratègies i plataformes de màrqueting digital bàsiques
- Avaluació del Retorn de la Inversió de les campanyes (ROI) i vida esperada del client com
elements clau per decidir quina estratègia de màrqueting digital és la més adient al projecte.
- Activitat d'autodiagnosi de cada iniciativa i projecte
- Identificació de mesures de millora per la comercialització estratègica de les iniciatives presents

Altres dates disponibles per aquesta activitat

Informació no disponible

Informació general

Per accedir a les sessions presencials caldrà portar el DNI o NIE.

L'activitat es realitzarà en l'idioma indicat per a cada sessió i no es canviarà.

No es deixarà accedir a l'aula a aquelles persones que arribin amb més de 15 minuts de retard.

Si tens alguna necessitat accessòria per a seguir l'activitat ( intèrpret de signes,...) avisa'ns com a mínim amb 72 hores de l'inici de l'activitat a la bústia emprenedoria@barcelonactiva.cat per a que puguem fer les gestions necessàries per a oferir una solució. Recordeu que podeu gestionar la vostra inscripció (donar-se de baixa, obtenir un certificat de participació,....) des de l'apartat d' Activitats de l'Espai personal.

En les activitats de l¿Aula Virtual es considerarà com a assistides a totes aquelles persones que hagin accedit a l¿espai en els primers 30 minuts de la formació. Les persones que s¿incorporin més tard, es comptabilitzaran com a no assistides i no se¿ls generarà el certificat corresponent.

Tipus de sessió: Monosessió

Durada: 03:00 hores

Preu: Aquesta activitat és gratuïta

Programa: MÀRQUETING I VENDES (NW)

Formació impartida per

Puntuació mitjana

Informació no disponible

-