ActivityDetail

Administra i gestiona bé la teva empresa. Controla els teus comptes - Aula Virtual

L'Administració és l'encarregada de formular les polítiques en l'empresa, la Gestió és l'encarregada d'executar-les. Entendre els dos conceptes és bàsic per al control i la gestió dels comptes en l'Empresa i Negoci. Objectius generals de l'activitat: -Entendre els conceptes essencials en l'administració i control de l'empresa -Definició i estudi dels costos amb exemples pràctics -Per mitjà d'exemples pràctics i quadres de comandament, saber elaborar un pressupost i portar el seu control -Conèixer tipus de finançament i la seva gestió

Aula virtual

divendres 16 de desembre · 09:30h - 11:30h

Idioma d'impartició: Català

Objectius específics | Temari

IMPORTANT: Aquesta activitat s'impartirà de manera virtual en streaming a través de la plataforma gratuïta Microsoft Teams. Les persones inscrites rebran per correu electrònic l'enllaç amb la invitació i les instruccions d'accés abans de l'inici de la sessió.


Temari complert de l'activitat: 
-Comptabilitat: conceptes essencials
-Compte d'explotació. Exemples pràctics: liquiditat, solvència i rendibilitat
-Estudi de costos: directes i indirectes, fixos i variables, estàndard
-Marge de contribució o marge brut
-Llindar de rendibilitat o punt crític. Exemples pràctics
-Pressupost i Control: exemples pràctics i quadres de comandament
-Anàlisi econòmic financer: fons propis, finançament extern, causes de fracàs

Altres dates disponibles per aquesta activitat

Informació no disponible

Informació general

En les activitats de l'Aula Virtual es considerarà com a "assistides" a totes aquelles persones que hagin accedit a l'espai en els primers 30 minuts de la formació. Les persones que s'incorporin més tard, es comptabilitzaran com a "no assistides" i no se'ls generarà el certificat corresponent.

Documentació de l'activitat

Tipus de sessió: Monosessió

Durada: 02:00 hores

Preu: Aquesta activitat és gratuïta

Programa: GESTIÓ EMPRESARIAL I FINANÇAMENT (NW)

Valoració del curs

Mitjana
10.0

Formació impartida per

Puntuació mitjana

Informació no disponible

-