bcn.cat/emprenedoria

 
 

Selecciona l'idioma i altres opcions:

Usuaris/àries registrats/ades

Accessos a les diverses opcions del web:


Inscripció

La Comunificadora en obert

Dades del seminari


19/12/2017 17:00:00

Dades generals

Nom

Primer cognom
Segon cognom
Tipus document
Número complet NIF o NIE
Email
Data de naixement

Lloc de realització
C. Iniciativa Emprenedora - Glòries: C/ Llacuna 162-164 Barcelona 08018, Telèfon: 901 55 11 55

Nota Legal
En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem del següent:

Les dades de caràcter personal que voluntàriament es reflexin en aquest formulari formaran part d'un fitxer automatitzat de dades titularitat de l'AJUNTAMENT DE BARCELONA amb domicili a Plaça Sant Jaume, 1, 08002 Barcelona i seran tractades per BARCELONA ACTIVA SAU SPM amb la finalitat de gestionar les accions en matèria d'emprenedoria es derivin i d'informar de les seves activitats i serveis dins el seu àmbit d'actuació. En el cas de facilitar-nos la seva adreça de correu electrònic, s¿entén que vostè està prestant el consentiment per a què la mateixa sigui utilitzada per l'enviament de comunicacions relacionades amb els serveis prestats per l'AJUNTAMENT DE BARCELONA i BARCELONA ACTIVA SAU SPM. Amb la comunicació de les seves dades personals, està vostè autoritzant també que les mateixes puguin ser cedides a Administracions Públiques, a entitats col·laboradores de l'AJUNTAMENT DE BARCELONA i BARCELONA ACTIVA i/o a empreses i institucions de caràcter públic i privat. Aquesta cessió únicament podrà tenir lloc per a gestionar les accions en matèria d'emprenedoria que s'en derivin. En qualsevol moment vostè podrà revocar el consentiment prestat així com exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició recollits en l¿article 5.1. de la L.O. 15/1999, mitjançant comunicació escrita adreçada a l¿Ajuntament de Barcelona en Plaça Sant Jaume, 1 08002 de Barcelona, que haurà d'estar degudament signada i acompanyada d'una fotocòpia del DNI de la persona interessada.