bcn.cat/emprenedoria

 
 

Selecciona l'idioma i altres opcions:

Usuaris/àries registrats/ades

Accessos a les diverses opcions del web:

Assessorament empresarial

Cada empresa instal·lada disposa d'un tècnic/a de referència que atent les seves consultes empresarials de primer nivell i fa el seguiment del dia a dia de les empreses que te assignades. És qui puntualment i de forma personalitza ofereix informació especialitzada en temes d'interès empresarial, assessorament puntual en els diferents àmbits de gestió que les empreses requereixin i tramet informació de convocatòries, concursos, etc., que puguin ser d'interès per a l'empresa

Assessorament especialitzat

Servei d'assessorament en temes relacionats amb estratègia empresarial, marketing i comunicació, finances, aspectes jurídics i internacionalització, realitzada per un/a expert/a prèviament seleccionat/da per a formar part d'una borsa d'experts en les diferents matèries. El servei sempre es prestarà prèvia derivació de l'equip tècnic dels Serveis d'Incubació de Barcelona Activa.

Test d'estrès empresarial

Entrevista amb una empresa o persona experta en estratègia empresarial, amb l'objectiu de diagnosticar la situació de partida de la nova empresa, per tal de detectar en fases inicials els punts febles i/o àrees de millora, si s'escau, de manera que l'emprenedor/a pugui prendre les mesures correctives necessàries i adaptar la seva estratègia empresarial

Programa Sales Up

Programa per incrementar les vendes que consisteix en tallers d'estratègies de màrqueting i tècniques de vendes i tutories personalitzades. El programa s'estructura en 6 tallers generals (anàlisi d'empreses competidores, màrqueting estratègic, analítica web, inbound i outbound marketing i estratègia comercial offline), 3 tallers específics on es divideixen els participants en 3 grups diferents en funció del seu model de negoci i d'ingressos (Grup B2C-Suscripció i e-commerce, Grup SaaS-Empreses B2B i Grup Enterprise-Empreses B2B) i, per últim, en 5 hores d'assessorament de la mà de persones expertes en el sector.

Programa Mentoring

Reunions individuals que permeten aportar a les empreses coneixements específics de la seva indústria i mercat a més de l'accés a l'experiència que els mentors/es han adquirit al llarg dels anys. Les sessions són realitzades per persones que han estat o són directors/es generals o funcionals, emprenedors/es, ex-emprenedors/es o Business Angels. L'accés a aquest servei es facilita a la part final del programa startup+, a totes les empreses participants en el mateix, així com a les empreses incubades en les quals es detecti la necessitat del servei

Accions networking i relació

Per fomentar les sinèrgies i la realització de projectes conjunts. Destaca en aquest àrea la realització del Coffee2Coffee, activitat mensual, que consisteix en reunir a les persones que promouen les empreses instal·lades a la incubadora i, al voltant d'un cafè, es donen a conèixer les noves empreses que s'han instal·lat recentment, les novetats i nous projectes de les empreses allotjades així com possibles ofertes interessants d'entitats i externes

Píndoles de coneixement

De format molt curt, amb l'objectiu de facilitar coneixements bàsics en una matèria concreta, bé sigui a traves de la teoria bé a partir de l'experiència d'una altra persona emprenedora. Alguns dels formats més habituals són:

-¿Breakfast amb...: periòdicament es convida a algun/a emprenedor/a en sèrie, ex-empresa incubada o mentor/a, per a que amb un format distés, comparteixi les seves experiències amb els/les assistents, a l'hora que aquests poden formular preguntes

- Tallers formatius: càpsules formatives, de durada màxima una hora, en la que un/a expert/a aborda una temàtica empresarial específica, que és d'interès de les empreses incubades.

-Tallers de solucions: empreses especialitzades en un tema concret d'actualitat empresarial, comparteixen amb els/les assistents el seu coneixement en aquesta matèria, en la que són expertes, a través de la presentació de les seves solucions

Programa Amazon Web Services

Amazon ofereix a les empreses instal·lades, 5000$ en serveis de cloud computing a fons perdut, per a ser utilitzats al llarg de dos anys. Aquest servei permet a les empreses una infraestructura per escalar i ampliar de forma senzilla la mida dels seus negocis. Per a activar la promoció cal contactar prèviament amb el/la tècnic/a de Barcelona Activa de referència, que indicarà a l'empresa els passos a seguir

UXLab, User Experience Laboratory

L'UXLab és un servei personalitzat que acompanya a les empreses en la conceptualització i millora de la usabilitat, experiència de persona usuària i accessibilitat del seu producte/servei, ja sigui físic o digital.

A través de personal tècnic qualificat, tecnologia avançada i una metodologia de Disseny Centrat en les Persones, l'UXLab proporciona suport en les diferents fases de creació d'un producte/servei, des de la recerca amb persones usuàries fins a la implementació.

L'objectiu d'aquesta iniciativa, cofinançada pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea, és impulsar la creació de productes i serveis més adaptats a les necessitats reals de les persones usuàries, incrementat per tant les seves possibilitats d'èxit de les start-ups.

Per poder accedir-hi cal que les empreses disposin d'un MVP (Producte mínim viable), estiguin domiciliades a Barcelona i tinguin menys de 5 anys de vida. Més informació: uxlab@barcelonactiva.cat