Guia de recerca de finançament

Tancar

Préstecs i crèdits

Imprimir

Préstec sense aval / CDTI Linia PID

Objectiu de l'ajut
Els projectes de recerca i desenvolupament són projectes empresarials de caràcter aplicat per a la creació i millora significativa d'un procés productiu, producte o servei presentats per una única empresa o per una agrupació empresarial. Aquests projectes poden comprendre tant activitats d'investigació industrial com de desenvolupament experimental.

Tipus de Projectes. Tres categories:
1) Projectes de I+D Individuals
2) Projectes de I+D en Cooperació Nacional
3) Projectes de Cooperació Tecnològica Internacional

Tipus d'ajut - Préstec amb tram no reemborlsable

Beneficiaris
Línia Projectes de I+D Individuals - Empreses.
Línia Projectes de I+D en Cooperació Nacional - Agrupació d'Interés Econòmic (AIE) o consorci regit per un acord privat de col.laboració, constituïts per, com a mínim, dues empreses autònomes.
Línia Projectes de Cooperació Tecnològica Internacional - Empreses a títol individual o be una AIE o un consorci constituïts per, com a mínim, dues empreses autònomes.

Requisits

Finançament
La modalitat d'ajuda serà una ajuda Parcialment Reemborsable, de fins un màxim del 75% del pressupost aprovat, amb un tram reemborsable i un tram no reemborsable (a partir d'ara TNR).

- Projectes de I+D Individuals: El pressupost mínim finançable és de 175.000 €.

- Projectes de I+D en Cooperació Nacional: El pressupost mínim finançable serà de l'ordre de 500.000€, amb un pressupost mínim de 175.000 €. El repartiment de la participació de cada empresa (o grup d'empreses vinculades o associades) ha de ser equilibrat, no superant en cap cas la participació d'una única empresa el 65% del pressupost total del projecte.
- Projectes de Cooperació Tecnològica Internacional: El pressupost mínim finançable és de 175.000 €. En el cas de projectes desenvolupats per un consorci o AIE el pressupost mínim del projecte serà de l'ordre de 500.000€.

Documentació a presentar
La sol·licitud es pot presentar tot l'any a través de l'aplicació telemàtica. La empresa pot presentar la informació completa o be una preproposta, la qual cosa li permetrà rebre una primera valoració sense haver de preparar una memòria complerta.

Observacions
Duració del Projecte:
a) Projectes de I+D Individuals: De 12 a 36 mesos
b) Projectes de IU+D en Cooperació Nacional: De 12 a 36 mesos
4) Projectes de Cooperació Tecnològica Internacional: De 12 a 36 mesos

Termini màxim de presentació - Oberta tot l'any

Entitat convocant - CDTI

Link a las Bases
Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial
http://www.cdti.es/index.asp?MP=7&MS=20&MN=3


Encara que s'ha extremat en tot el possible la cura a assegurar l'exactitud i fidelitat d'aquesta informació i de les dades contingudes, Barcelona Activa SAU SPM no pot acceptar cap responsabilitat legal per les conseqüències que es puguin derivar d'accions empreses com a resultat de les conclusions que es puguin extreure d'aquest informe.

© bcn.cat/emprenedoria, 1998-2008