Guia de recerca de finançament

Tancar

Inversió Privada

Inversió Privada
Imprimir

Caixa Capital Micro

Objectiu
L'objectiu es cobrir el dèficit d'inversió existent en les fases més inicials de la companyia. 

Empreses beneficiàries
Aquests préstecs van dirigits cap a empreses amb les següents característiques:

- Ser una microempresa de recent creació 
- Tenir seu social a Espanya
- Presentar un pla de creixement en qualsevol sector d'activitat

Condicions del finançament

- Import màxim: 50.000 € (es podrà finançar la mateixa companyia un màxim de dues vegades). Requisits per poder rebre la inversió:
      Ser microempresa
      Tenir, en el moment de materialitzar la inversió

- Format de la inversió: Préstec participatiu convertible a capital

Anys 1-3: El vehicle té una opció (no obligació) de conversió a capital. Requisits:

d'Activació : entrada d'un soci amb una ampliació de capital superior a l'import realitzat pel vehicle fins al moment (per a 50.000 €, 50.000€ d'ampliació de capital)
de Participació: si s'exerceix la opció de capitalització, aquesta es realitzarà a un 20% de descompte anual sobre la valoració d'entrada del nou inversor.

Anys 4-5: Caducada la opció de capitalitzar, la empresa retonarà l'import aportat en 4 pagues semestrals

Comissions: d'obertura 0,75 dels fons aportats (per 50.000€ => 375€)
Interessos: El vehicle aplica un interès fix i un altre variable, la suma dels quals no pot superar el 10% dels fons aportat aplicant anualment.
                    - Interès fix (trimestral): el superior de 4.5% o Euríbor + 3%
                    - Interès variable (anual): 15% sobre EBIT
Interessos de mora: 10%

Més informació
Per a més informació podeu consultar la web www.caixacapitalrisc.es 


Encara que s'ha extremat en tot el possible la cura a assegurar l'exactitud i fidelitat d'aquesta informació i de les dades contingudes, Barcelona Activa SAU SPM no pot acceptar cap responsabilitat legal per les conseqüències que es puguin derivar d'accions empreses com a resultat de les conclusions que es puguin extreure d'aquest informe.

© bcn.cat/emprenedoria, 1998-2008