Guia de recerca de finançament

Tancar

Definicions

Definicions
Imprimir

Préstec amb garantia hipotecaria

Què és?
El préstec amb garantia hipotecària és aquell que es concedeix amb l'aportació d'una garantia real d'hipoteca sobre els béns immobles, propietat de l¿empresa que demana el préstec o d'un tercer (accionista o propietari de l'empresa).

Els contractes de préstec amb garantia hipotecària es formalitzen mitjançant escriptura pública atorgada notarialment i s'inscriuen al Registre de la propietat.

Els préstecs amb garantia hipotecària poden utilitzar-se per finançar l¿adquisició d'immobles industrials o comercials però també es poden destinar a finançar altres tipus d'actius (com maquinària) o inversions (inici o ampliació de negocis, noves activitats) i fins i tot refinançaments.

Tot i que els préstecs amb garantia hipotecària gaudeixen de tipus d'interès més baixos que els préstecs en pòlisses, les seves despeses són superiors atès que les formalitats per a la seva obtenció són més estrictes (taxacions, notaris, registre, cancel·lació, ...)

És important assenyalar que la garantia hipotecària pot ser fixa, quan estableix un tipus d'interès nominal fix que no pot ser modificat durant la vigència del préstecs; variable, quan s'estableix una referència creditícia que es va modificant periòdicament: o mixta, quan s'estableix un primer període a tipus fix i un darrer període a tipus variable. 

Les referències de tipus d'interès utilitzades en préstecs amb garantia hipotecària són:

Tipus interbancari, normalment a 12 mesos (Euribor) i Índex de Referència dels Préstecs Hipotecaris.


Encara que s'ha extremat en tot el possible la cura a assegurar l'exactitud i fidelitat d'aquesta informació i de les dades contingudes, Barcelona Activa SAU SPM no pot acceptar cap responsabilitat legal per les conseqüències que es puguin derivar d'accions empreses com a resultat de les conclusions que es puguin extreure d'aquest informe.

© bcn.cat/emprenedoria, 1998-2008