Guia de recerca de finançament

Tancar

Definicions

Definicions
Imprimir

Prèstec Participatiu

Que és?
El préstec participatiu és un element de finançament a llarg termini (entre 5 i 10 anys), que té com a principal característica el fet de ser considerat capital a tots els efectes excepte en ordre de prelació de crèdits, on el préstec participatiu se situa després dels creditors comuns.

El seu principal avantatge resideix en el fet que és una font de finançament a llarg termini per a la societat i no suposa l'entrada de cap soci aliè, ni cap dilució de l'estructura de propietat de la societat.

Característiques
Els préstecs participatius es consideren patrimoni comptable als efectes de reducció del capital i liquidació de societats previstes a la legislació mercantil.

Gaudeix d'un tipus d'interès variable, relacionat amb l'evolució de l'empresa (és per això que s'anomena participatiu), i la possibilitat de poder incorporar períodes de carència (entre tres i vuit anys).

Els interessos meritats pels préstecs participatius es componen d'un part fixa i d'una part variable en funció dels resultats de l'empresa prestatària. 

Per l'empresa, mentre que a l'inici de l'operació, el cost del préstec participatiu és normalment inferior al d'un préstec ordinari (ja que l'interès corresponent a la part fixa és normalment inferior al de mercat), a mesura que l'empresa augmenta el benefici, paga un interès superior (per efecte de la part variable), fins i tot més elevat que el de mercat.

Hi ha la possibilitat d'establir clàusules de penalització en el cas d'existir una amortització anticipada per part de l'empresa. En tot cas, la societat només podrà amortitzar anticipadament el préstec participatiu si aquesta amortització es compensa amb una ampliació d'igual quantia dels seus fons propis, i sempre que aquests no provinguin de l'actualització dels actius.

Pel que fa las aspectes fiscals del préstec participatiu, els interessos vençuts, tant variables com fixes, es consideraran una partida deduïble als efectes de la base imposable de l'impost de societats.


Encara que s'ha extremat en tot el possible la cura a assegurar l'exactitud i fidelitat d'aquesta informació i de les dades contingudes, Barcelona Activa SAU SPM no pot acceptar cap responsabilitat legal per les conseqüències que es puguin derivar d'accions empreses com a resultat de les conclusions que es puguin extreure d'aquest informe.

© bcn.cat/emprenedoria, 1998-2008