Guia de recerca de finançament

Tancar

Definicions

Definicions
Imprimir

Leasing

Què és?

És una forma de finançament d¿immobilitzat mitjançant el concepte d¿arrendament o lloguer del bé moble o immoble. A través d¿un contracte entre una societat de lísing ¿ generalment una entitat financera- propietària del bé, dona els drets d¿ús a l¿empresa a canvi d'una quota. Al final de la vida del lloguer, hi ha una clàusula o opció a l¿empresa que gaudeix dels drets d¿us, de comprar-ho per un valor residual o bé, renunciar el bé. 

El contracte de leasing ha d¿incloure obligatòriament una opció de compra del bé, que l¿empresa o emprenedor pot exercir finalitzat el període establert d¿arrendament. En cas que no l¿interessi adquirir la propietat del bé, no exercirà l¿opció de compra i el tornarà a l¿entitat de leasing o bé renovarà el contracte de lloguer. Habitualment quan es tracta d¿un lísing, l¿objectiu de l¿adquisició del bé mitjançant l¿execució de l¿opció de compra. És per això que la finalitat principal acostuma a ser la d¿obtenir finançament per tal d¿adquirir el bé. 


Utilització del Lísing

Si la seva empresa necessita equipament, vehicles, mobles, un local, una nau o qualsevol altre bé, no fa falta que realitzi un gran desemborsos i pot ser interessant en aquells casos en què l¿empresa o emprenedor desitgi exercir l¿opció de compra. Es tracta, per tant, d¿un instrument adequat per finançar a mitjà i llarg termini l¿adquisició de béns materials per part de les empreses.

Un lloguer a mig i llarg termini (període mínim de 2 anys per a béns mobles i 10 anys per a béns immobles), que permet optimitzar inversions adaptant les quotes periòdiques de lloguer a la generació de riquesa que aporta la inversió Les quotes són generalment mensuals, trimestrals o anuals


Avantatges

El lísing és un instrument eficaç i flexible per a l¿obtenció de finançament destinat a l¿adquisició del bé per al desenvolupament d¿una activitat econòmica, ja que permet finançar el fins al 100% de les inversions realitzades.

Ens permet de gaudir d¿una major liquiditat que si compréssim el bé utilitzant recursos propis, ja que no cal desemborsar des del principi tot el preu del bé.

Són despeses fiscalment deduïbles les despeses financeres i la part corresponent a la recuperació del cost del bé (amortització de capital). Pot deduir-se fins a dues vegades el coeficient lineal segons taules amortització del Ministeri d¿hisenda (en empreses amb vendes superiors a 1.500.000 euros; 1,5 pel doble del coeficient esmentat). La part del cost de capital pagada i no deduïda en l¿any podrà deduir-se en exercicis posteriors. 

Permet de perodificar l'IVA durant el període de l'operació.

Inconvenients

Com a inconvenient, cal destacar la càrrega financera que hem de suportar i que es donaria en cas que compréssim el bé al comptat. D¿altra banda, també cal destacar que els tipus d¿interès acostumen a estar per sobre dels que s'apliquen als préstecs hipotecaris.

La vigència del contracte d¿arrendament financer és irrevocable, i la resolució del contracte per causes imputables a la nostra empresa ens pot comportar greus conseqüències ( comissions de cancel·lació, pèrdues de deduccions fiscals....)

Modalitats de Lísing

Podem diferenciar les modalitats de lísing atenent a diferents criteris:

En funció del subjecte, podem distingir:

Lísing Operatiu: contracte en què la finalitat principal no és la d'obtenir finançament per a l'adquisició del bé per part de l'arrendatari, sinó exclusivament la cessió de l'ús del bé durant un període de temps determinat.

Lísing financer: contracte pel qual l'arrendador s'obliga a cedir l'ús d'un bé de la seva propietat a l'arrendatari a canvi d'una renda períodica, incorporant una opció de compra que l'arrendatari exercirà al final del període de vigència del contracte.

Lísing Mobiliari: quan l'objecte del contracte consisteix en béns mobles ( maquinaria, vehicles, material informàtic, equips mèdics....

Lísing Immobiliari: finançament d'immobles acabats, nous, utilitzats o en construcció, destinats a usos empresarials com ara naus industrials, locals comercials, oficines, centres logístics, hotels....

Arrendament Financer Industrial o lísing de projectes: Consisteix en l'arrendament d'instal·lacions industrials "claus en mà", que comprèn tant béns mobles com immobles . Especialment destinats al sector energètic, de plantes de cogeneració, minicentrals, hidràuliques, parcs eòlics....

En funció de l'operativa:

Lísing normal: en què el proveïdor, l'empresa de lísing i l'arrendatari són persones diferents.

Lease back: es tracta d'una modalitat de lísing que consisteix en el fet que l'empresa mateixa ven a l'entitat financera uns actius patrimonials (habitualment solars i edificis), i tot seguit, els lloga mitjançant contracte de lísing, és a dir, incorporant una opció de compra.

Per tant, lease-back consisteix en dues operacions: la venda d'actiu i el lloguer. Tot i que, en un principi, no es tractaria d'una operació financera, ja que la venda i el lloguer per elles mateixes no ho són, el resultat final és similar al qual s¿obtindria i es demanés un préstec amb al garantia del propi patrimoni.

En qualsevol cas, l'objecte és refinançar l'empresa i , per això, les entitats financeres ho contemplen com un nivell de risc molt elevat.Encara que s'ha extremat en tot el possible la cura a assegurar l'exactitud i fidelitat d'aquesta informació i de les dades contingudes, Barcelona Activa SAU SPM no pot acceptar cap responsabilitat legal per les conseqüències que es puguin derivar d'accions empreses com a resultat de les conclusions que es puguin extreure d'aquest informe.

© bcn.cat/emprenedoria, 1998-2008