Guia de recerca de finançament

Tancar

Definicions

Definicions
Imprimir

Confirming

Què és?

És un instrument que elimina els treballs administratius de generar pagaments a proveïdors, oferint-los la possibilitat d¿anticipar el cobrament de les seves factures amb avantatges. 

Per tal d¿eliminar la incertesa del venedor i facilitar les feines del comprador, es va crear l¿instrument de la confirmació. Aquest instrument és un acord entre un empresa ( el comprador) i una entitat especialitzada, que s¿encarregarà de gestionar i garantir en el seu cas el pagament als proveïdors.

Hi ha diversos modalitat de confirming


1. Gestió de Pagaments: està present en tots els contractes de Confirming, ja que és la nota que caracteritza aquest tipus d'operació. Es tracta d'un servei de gestió pel qual el banc procedeix al pagament dels crèdits cedits a càrrec del compte del client oberta en l¿entitat financera i especificada en el contracte. 


2. Finançament als proveïdors: una vegada signat el contracte amb el client el Banc es posa en contacte amb els proveïdors d'aquest per a oferir-los una bestreta de les factures cedides. Si els proveïdors accepten la proposta llavors l¿entitat financera els proporciona un finançament (els termes del qual estan pactats amb el client).


Finançament al client de la confirmació ( comprador)

D¿acord amb el contracte, la operativa és molt senzilla ja que l¿ empresa només té que generar una proposta de pagament amb les factures de confirming amb venciment el dia 15 de cada més, per exemple, indicant l¿import , el nom del proveïdor, la seva direcció, el seu número de fax i el número del compte bancari si el pagament es realitza a través de transferència bancària. 

Si necessita finançament, pot ajornar tot o part de l¿import que cal pagar durant el període i fins el límit establert en el contracte de confirmació, amb el cost de l¿interès prèviament pactat.

Si té excedents de tresoreria, pot optar per avançar el pagament amb un descompte , calculat en base al tipus d¿interès també estipulat per a aquestes operacions en el contracte.

Finançament al proveïdor ( venedor)

Quan la companyia de confirmació rep les factures degudament conformades del seu client, procedeix a posar-se en contacte amb els creditors per notificar-los el pagament que, en principi , farà efectiu al seu venciment. Si el proveïdor vol anticipar el cobrament , li envia un fax oferint-li la possibilitat d¿avançar el pagament dintre de les 48 hores següents a les que ha rebut la proposta de pagament. Algunes entitats financeres ja ho realitzen automàticament.

Per als deutors, aquest possibilitat té l¿avantatge que se¿ls ofereix finançament al marge de la seva solvència, ja que es base en la del comprador.

Utilització de la confirmació

La confirmació es pot utilitzar per gestionar els pagaments a proveïdors, ja siguin nacionals o internacionals, així com per finançar aquest pagaments, sempre que siguin a curt termini, amb caràcter rotatiu i per la compra de productes generalment no peribles.

Avantatges i inconvenients.

Avantatges per el client ( comprador)

S¿allibera de les tasques administratives de gestionar els pagaments als proveïdors , concentrant tots els pagaments en unes poques transaccions l¿any.

Li permet de negociar amb els seus proveïdors amb avantatge, ja que els assegura el cobrament i els facilitat el finançament. Això li hauria de permetre d¿obtenir contrapartides en preus, descomptes , terminis de pagament¿.

Generalment, hi ha un una bonificació per la empresa per la cessió de negoci de finançament. ( en alguns casos millora un 50% del diferencial sobre el MIBOR que l¿entitat financera apliqui a les factures que rep).

Obtenció d¿ingressos financers addicionals, en cas que s¿hagi pactat un repartiment d¿interessos i/o comissions entre el client i l¿entitat financera.

Avantatges per al proveïdor ( venedor )

El proveïdor veu simplificada la gestió de cobrament dels clients, ja que no s¿ha de preocupar dels tràmits, elimina el risc d¿insolvència en cas que la confirmació sigui sense recursos, elimina els costos de cobrament ( timbre, comissions, correu etc¿) i se li obre la possibilitat d¿un finançament al marge de la seva capacitat real d¿endeutament

A més, permet el finançament de fins el 100% del deute sense afectar la posició creditícia global de la companyia, augmentat la liquiditat de l¿empresa, ja que transforma deutes en diner i li permet de concedir al seu client unes millors condicions de venda.


Inconvenients per al client (comprador)

El comprador/ client té la necessitat de disposar d¿un volum de compres considerables, distribuïdes regularment en el temps i notablement diversificades quant als proveïdors.

El cost resulta relativament elevat , tot i que no ho és tant si tenim en compte els estalvis en costos d¿administració que suposa. 

Obliga a centralitzar molt negoci en una sola entitat, cosa que, tot i tenir contrapartides avantatjoses, limita les possibilitats de negociació amb altres entitats financeres.

Significa assumir tots els compromisos derivats de les compres una vegada s¿ha donat l¿ordre de pagament


Inconvenients per al proveïdor ( venedor)

Pel que fa al proveïdor (venedor) , el finançament mitjançant aquesta operació de confirmació pot resultar car en comparació amb altres formes de finançament , sobretot quan el risc d¿insolvència del client és baix. La utilització d¿aquest instrument no depèn d¿ell, sinó del seu client.

La bestreta no està disponible fins que el client ha donat la seva conformitat a l¿entitat de confirmació (en oposició al factoring, que està disponible tant bon punt ha emès la factura).


Encara que s'ha extremat en tot el possible la cura a assegurar l'exactitud i fidelitat d'aquesta informació i de les dades contingudes, Barcelona Activa SAU SPM no pot acceptar cap responsabilitat legal per les conseqüències que es puguin derivar d'accions empreses com a resultat de les conclusions que es puguin extreure d'aquest informe.

© bcn.cat/emprenedoria, 1998-2008