Guia de recerca de finançament

Tancar

Ajuts

Imprimir

Bonificacions a la cotització a la Seguretat Social per al treball autònom

Objectiu
Creació d'empreses.

Tipus de bonificació i persones beneficiàries

1. Homes fins a 30 anys i dones fins a 35 anys que es donin d'alta al Règim Especial de Treballadors Autónoms de la Seguretat Social, que no hagin causat alta en els anteriors 5 anys, podran gaudir de les següents bonificacions i reduccions amb un màxim de 30 mesos:

80 % de reducció de la quota mínima durant 6 mesos. [a partir 1 de gener 2018 seran 12 mesos amb 80% reducció de la quota]
50 % de reducció de la quota mínima els següents 6 mesos.
30 % de reducció i bonificació durant 18 mesos més.

Homes més de 30 anys i dones més de 35 anys que es donin d'alta al Règim Especial de Treballadors Autónoms de la Seguretat Social, que no hagin causat alta en els anteriors 5 anys, podran gaudir de les següents bonificacions i reduccions amb un màxim de 18 mesos:

80 % de reducció de la quota mínima durant 6 mesos. [a partir del 1 de gener de 2018 seran 12 mesos amb 80% reducció de la quota]
50 % de reducció de la quota mínima els següents 6 mesos.
30 % de reducció i bonificació durant 6 mesos més.

2. Els treballadors autònoms en situació de pluriactivitat, que desenvolupant un treball per compte d'altre (cotitzant al Règim General de la Seguretat Social), es donin d'alta per primera vegada en el RETA:

50% de reducció de la quota mínima durant 18 mesos
25% de reducció de la quota mínima durant 18 mesos més

3. Reduccions (amb un període màxim de 5 anys) per persones discapacitades amb un grau igual o superior al 33% que s'estableixin com a treballadores per compte propi:

80% de reducció de la quota mínima durant primers 6 mesos (no aplicable quan es contracten treballadors)
50% de reducció de la quota mínima durant els següents 54 mesos

Si la persona amb grau de discapacitat igual o superior al 33% té menys de 35 anys i no ha estat donada d'alta en el RETA durant els darrers 5 anys:

80% de reducció durant els primers 12 mesos
50% de reducció durant 48 mesos següents

4. Els treballadors incorporats al R.E.T.A. com a socis treballadors de cooperatives de treball associat, sempre que es compleixin les condicions descrites en algun dels apartats anteriors.

5. Compatibilització de la percepció de la prestació de l'atur amb el treball per compte propi

Persones menors de 30 anys que es donin d'alta per primera vegada com autònoms, poden compatibilitzar per un període màxim de 270 dies, la percepció de la prestació amb l'alta al RETA, sempre que la sol·licitud es presenti durant els 15 dies següents a l'alta.

Termini
Vigent i es realitzarà en el moment de l'alta al RETA.


Tramitació
Tresoreria de la Seguretat Social corresponent.


Encara que s'ha extremat en tot el possible la cura a assegurar l'exactitud i fidelitat d'aquesta informació i de les dades contingudes, Barcelona Activa SAU SPM no pot acceptar cap responsabilitat legal per les conseqüències que es puguin derivar d'accions empreses com a resultat de les conclusions que es puguin extreure d'aquest informe.

© bcn.cat/emprenedoria, 1998-2008